What is BruSlam?

Version FR ici
ENG version here

BruSlam is een meertalig Free Podium voor Slam Poetry dat elke 21e van de maand in VUB GallerY wordt georganiseerd

FREE PODIUM
Open voor iedereen zonder onderscheid qua taal, gender, religie, huidskleur, leeftijd, … Met de bedoeling een dialoog te zijn tussen de Brusselse taalgemeenschappen, Belgen, Europeanen, wereldburgers

Verschillend van taalgemeenschap of uit verschillende culturen zullen telkens 2 genodigden elke sessie openen

SLAM POETRY
Iedereen kan zich inschrijven bij het begin van elke sessie
Enkele regels die de gelijkheid tussen de deelnemers garandeert

  • - Ieder optreden is gelimiteerd tot 1 tekst met een maximale duurtijd van ca. 3 minuten, zodat alle ingeschrevenen hun werk kunnen brengen. In het geval dat er een vertaling bestaat van deze ene tekst, dan mag deze aansluitend worden gebracht.
  • - De teksten die worden gebracht zijn originele teksten, eigen creaties van de deelnemer
  • - Het slamoptreden gebeurt a capella, zonder micro, noch muziek. Accessoires, andere dan de eigen tekst zelf, zijn niet toegelaten
Buiten deze restricties is alles toegelaten: vrijheid van taal(gebruik), thema’s, stem, rijm, vrij vers, poëzie, proza,…

MEERTALIG
Teksten mogen worden gebracht in om het even welke taal. Ze mogen één-, twee- of meertalig zijn, in exotische talen of lokale dialecten in dode, artificiële of levende talen, in het bargoens, het dialect, interlect, geolect, socialect, vertaling of niet

Het belangrijkste is de wil en de zin om onze rijke diversiteit te delen!


  BruSlam est un Free Podium de Slam Poesie multilingue organisé tous les 21e jour du mois à la GalerY VUB

FREE PODIUM
Ouvert à tou(te)s sans aucune distinction de langue, de sexe, de religion, de couleur, d'âge, etc, il vise le dialogue entre langues bruxelloises, belges, européennes et mondiales.
Issus de langue ou de culture différente, deux invités démarrent chaque session.

SLAM POESIE
Chacun est invité à s'inscrire en début de session.
Quelques règles garantissent l'égalité entre participants :
  • - Chaque passage est limité à 3 minutes environ pour que tous les inscrits aient l'occasion de passer
  • - Les textes dits sont des textes originaux, créés par le participant
  • - Le slam se fait a cappella, sans micro, ni musique. Les accessoires autres que le texte sont interdits
Hormis ces contraintes, tout est permis : liberté de langue, de thèmes, de voix, de rime ou de prose, etc.

MULTILINGUE
Les textes peuvent être dits dans n'importe quelle langue. Ils peuvent être bilingues, trilingues ou polyglottes, en langues exotiques ou vernaculaires, en langue morte ou vivante, en patois, dialectes, interlectes, géolectes, sociolectes, traduits ou non.

L'important, c'est l'envie de partager nos richesses !

 


 


BruSlam is a multilingual Free Poetry Stage for Poetry Slam every 21st of the month at VUB GalerY

 

FREE PODIUM

Open to everybody without distinction between language, gender, religion, skin, age… with the intention to start up a dialogue between the different communities in Brussels: Belgians, Europeans, citizens of the world.

Every session will be opened by 2 guests originating from different language communities or cultures.

SLAM POETRY
Everybody can sign up to read at the beginning of each session.
Some rules to guarantee equality between participating poets:

  • - Every performance is limited to 1 text and 1 text only with a maximum duration of 3 minutes. Only if a translation (in any language) exists, can this translation jointly be read.
  • - All texts read are original creations of the participant
  • - The performance will be done without accompaniments like music, accessories… other than the text itself no accessories are allowed


Besides these restrictions, everything is allowed: freedom of (use of) language, thematic, voice, rhyme, free verse, poetry, prose…

MULTILINGUAL
Texts may be performed in any known language. They can be uni- or multilingual, in exotic languages or local dialects, in dead, extinct, artificial or living languages, in slang, dialect, interlect, geolect, socialect, translation or not.

The most important of all is that we share our rich diversity with each other!

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :